Παραβιάσεις κανονισμών Ε.Σ.Ο. – Κ.Ε.Δ.

Έχοντας υπόψη τα προβλήματα που σχετίζονται με τις συνεχείς παραβιάσεις των κανονισμών και κατόπιν και του σχετικού εγγράφου από την Ε.Σ.Ο. προς την Κ.Ε.Δ. σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

  1. Σύμφωνα με τον ισχύοντα αθλητικό νόμο και τους κανονισμούς της Ε.Σ.Ο., της Κ.Ε.Δ. και της F.I.D.E., δικαίωμα να προκηρύσσουν αγώνες και να προτείνουν διαιτητές έχουν μόνο τα αναγνωρισμένα από την Ε.Σ.Ο. σωματεία και οι αναγνωρισμένες από την Ε.Σ.Ο. Ενώσεις και Τοπικές Επιτροπές.
  2. Κατά συνέπεια η Κ.Ε.Δ. για να αναγνωρίσει ένα τουρνουά και τις σχετικές διαιτησίες θα πρέπει: α) να το διοργανώνει αναγνωρισμένο Σωματεία ή/και Ένωση -Τοπική Επιτροπή και β) οι διαιτητές να έχουν ορισθεί νομίμως δηλαδή από τις αρμόδιες αναγνωρισμένες Τ.Ε.Δ ή την Κ.Ε.Δ.
  3. Οι διαιτητές οι οποίοι διαιτήτευσαν τουρνουά τα οποία δεν πληρούν και τις δύο παραπάνω προϋποθέσεις υπόκειται σε πειθαρχικό έλεγχο από την Κ.Ε.Δ.

Παρακαλούμε όλα τα σωματεία για την διεξαγωγή αγώνων να συνεργάζονται και να ενημερώνουν τις Τοπικές Ενώσεις και Επιτροπές που ανήκουν με βάση την ακριβή εφαρμογή των σχετικών κανονισμών της Ε.Σ.Ο. και της Κ.Ε.Δ.